Spec. pedagogė Edita Stanulienė

el. paštas: edita.stanuliene@lazdijuvyturelis.lt

Tel. +370 318 51052

Specialiojo pedagogo darbo laikas:

Ketvirtadienis

 • 14.55 – 16.30  specialiosios pedagoginės pratybos

Penktadienis

 • 7.30 – 8.00    konsultacija
 • 8.00 – 11.25  specialiosios pedagoginės pratybos
 • 11.25 – 13.55  konsultacija

Pietų pertrauka 10.35 – 11.05 val.

 

Specialiojo pedagogo tikslas – organizuoti pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka vaikų (mokinių) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų VGK komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo skyrimo ŠMM nustatyta tvarka;
 • veda specialias pratybas ugdytiniams/mokiniams,  jų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo būdų, metodų, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo bei naudojimo;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais įtraukiojo ugdymo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dokumentaciją;
 • formuoja mokyklos – darželio bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius ugdytinius/mokinius.

Kitos darbo kryptys:

 • dalyvauja darželio – mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • dalyvauja ir skaito pranešimus respublikinėse/tarptautinėse konferencijose;
 • su ugdytiniai/mokiniais dalyvauja rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose;
 • atnaujina informaciją darželio- mokyklos svetainėje, ruošia metodines priemones;
 • dalyvauja Lietuvos ir rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų organizuojamose  metodinėse veiklose.