Apie mus

Lazdijų mokykla – darželis „Vyturėlis“ įsikūrusi gražiame gamtos prieglobstyje: pro šalį teka Lazdijos upelis, šalia – gražus miesto parkas. Čia gali ugdytis vaikai nuo pusantrų iki dešimties metų. Tai labai patogu, kadangi vaikai iš ikimokyklinių bei priešmokyklinės grupės pereina į pradinę mokyklą, tokiu būdu jiems būna lengvesnis adaptacinis laikotarpis. Mokykla-darželis „Vyturėlis“ iš kitų mokyklų išsiskiria tuo, kad  turi kryptingą meninį ugdymą, iš viso 40,5 valandos. Vaikai  turi plačias galimybes atrasti veiklą pagal savo poreikius. Be to, gali mokytis anglų ir vokiečių  kalbų jau nuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, o vėliau žinios gilinamos pradinėje mokykloje. Mokykla-darželis rūpinasi ugdymo kokybės gerinimu, didelį dėmesį skiria informacinėms technologijoms, turi 28 kompiuterius, tris interaktyvias lentas, jas panaudoja ugdymo procese. Visoje įstaigoje veikia internetas, taip pat bevielis interneto ryšys. Siekiant patenkinti mokyklos poreikius įvairiose srityse, kur galima pritaikyti informacines technologijas, įdiegtas elektroninis dienynas. Jis įdiegtas siekiant, kad visi mokymo proceso dalyviai (mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai, administracija) galėtų dalintis informacija tarpusavyje, sekti bei aptarinėti mokyklos gyvenimo įvykius ir aktyviai dalyvautų mokyklos bendruomenės veikloje.

Mokykla – darželis „Vyturėlis “ siekdama pritraukti lėšų ir pagerinti ugdymo kokybę dalyvauja projektinėje veikloje. Dalyvauja programose ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“, „Pienas vaikams“, tarptautiniuose projektuose „ Aš myliu savo senelius“, „Atverkime langus į pasaulį“ ir kt. Nuo 2003 metų esame „Sveikatą stiprinanti mokykla“. Didelį dėmesį skiriame fizinei ir emocinei vaikų sveikatai. Rūpinantis vaikų saugumu, mokyklos- darželio teritorija aptverta, kad nepatektų pašaliniai asmenys.

Nuo 2013 metų Lazdijų mokykla-darželis“ Vyturėlis“ yra Mažojo Princo fondo iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams edukacinės programos Skaitančios mokyklos dalyvė.

Mokykloje – darželyje yra 7 klasės ir 5 ikimokyklinio amžiaus ( iš jų viena mišraus ikimokyklinio amžiaus grupė su ankstyvuoju anglų kalbos ugdymu įsteigta įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ bei viena priešmokyklinė grupė. Yra trys pailgintos dienos grupės, kuriose vaikai ugdomi po pamokų, gali paruošti pamokas.

Ugdymas orientuotas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus , kompetencijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes.

Įgyvendinamos šios programas:

Ikikmokyklinis ugdymas – Lazdijų mokyklos – darželio ,,Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Priešmokyklinis ugdymas – Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin.,2003, Nr. 5-214

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtiną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008 Nr. 99-3848).

 

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Kryptingas meninis ugdymas

Neformalusis švietimas