Karjeros specialiste Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ dirba Irma Kunsevičienė

Kontaktai:

El. paštas: kunseviciene.irma@gmail.com

Tel. +370 615 95869

Darbo laikas: penktadienis 10.50 val. – 12.40 val.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Uždaviniai:

  • skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, pomėgius, pripažinti savo asmenybės savitumą;
  • ugdyti kompetenciją pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis;
  • supažindinti su karjeros sąvoka, darbo paskirtimi, profesijų įvairove bei įvairiais informacijos šaltiniais;
  • ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
  • aptarti su mokiniais kaip gyvenime priimami sprendimai;
  • ugdyti mokinių gebėjimus kelti artimiausios veiklos tikslus, planuoti, sėkmingai adaptuotis ir veikti mokykloje bei kasdieniniame gyvenime.

Pagrindinės karjeros specialisto funkcijos:

  • Organizuoti ugdymo karjerai veiklas savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis;
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais mokiniams, jų tėvams, mokyklos bendruomenei;
  • Organizuoti profesinį informavimą bei veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
  • Supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka.