Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Pailgintos mokymosi dienos grupių darbo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Nuosavo automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Lazdijų mokyklos-darželio “Vyturėlis” mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ tvarkos aprašas

Lazdijų mokyklos-darželio “Vyturėlis” mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo