PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2015 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. V1-71

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2015-2020 METAMS „AUGSIU SVEIKAS IR ŽVALUS“

 

Stiprybės

1.      Organizuojamas neformalusis, kryptingas meninis ugdymas

bei įdomi popamokinė veikla. Mokiniai turi galimybę lankyti būrelius ne tik mokykloje, bet ir Lazdijų sporto centre. Jie lanko krepšinio, aerobikos plaukimo būrelius.

2.      Įstaigoje kiekvieną dieną vaikams gaminamas ir pateikiamas šiltas maistas.

3.      Vykdoma programa „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.

4.      Mokyklos bendruomenė kuria ir palaiko svetingą ir jaukią aplinką.

5.       Sveikatos ugdymas mokykloje-darželyje apima visus amžiaus tarpsnius nuo ankstyvojo vaikų ugdymo iki tėvų švietimo.

6.      Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos, socialinės kompetencijos plėtojimas numatytas ikimokyklinio ugdymo programoje.

 

Silpnybės

1.      Silpna materialinė bazė.

2.      Ugdytiniai neatsparūs infekcinėms ligoms bei ligoms susijusioms su per mažu judėjimu.

3.      Mažas ugdytinių ir mokinių fizinis aktyvumas.

4.      Tėvų dėmesio stoka vaikų grūdinimui, sveikos mitybos įpročių ugdymui, sveikos psichosocialinės aplinkos kūrimui.

5.      Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba tik dvi dienas per savaitę.

 

Galimybės

 

1.      Ugdytiniai bus sveikesni, ištvermingesni.

2.      Dalyvaus sveikatą stiprinančiuose renginiuose ir įgis žinių apie sveiką gyvenseną.

3.      Bendruomenės nariai dalyvaus renginiuose, kurių metu įgis žinių apie vaikų sveikatos stiprinimą.

4.      Informacijos sklaida įstaigos, miesto, rajono, respublikos lygmenyje.

Grėsmės

 

1.        Dažnas sergamumas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje.

2.        Dalies vaikų/mokinių tėvų abejingumas

3.        Išteklių stoka.

 

 

Programos tikslas:

  • Mokyklos-darželio bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sveikatos stiprinimas, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti naujų žinių apie žmogaus sveikatos saugojimą, integruojant į ugdymo programą, veiklas;
  • Ugdyti vaikų sveiką gyvenseną, skatinant sveikai maitintis sportuoti, atsispirti žalingiems įpročiams.
  • Kurti gerus mokyklos-darželio bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus pasitikėjimu ir partneryste bei psichologiškai saugią vaikų/mokinių poreikius atitinkančią aplinką.
  • Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui.

Laukiami rezultatai:

  1. Bendruomenės nariai supras aktyvaus judėjimo reikšmę, dalyvaus įvairiuose renginiuose.
  2. Bus sudarytos sąlygos tenkinti pažinimo, saviraiškos ir lavinimosi poreikius.
  3. Vaikai/mokiniai žinos sveikatą stiprinančius veiksnius, ugdysis įpročius sveikai gyventi.
  4. Bendruomenė taps susitelkusi, santykiai taps tampresni, atviresni.
  5. Apie mokyklos-darželio sveikatos stiprinimo veiklą bus supažindinta visuomenė, gerės mokyklos-darželio įvaizdis.

Programos turinys

Vykdomos priemonės, renginiai Vykdymo laikas Atsakingas vykdytojas Vieta
Bendruomenės sporto šventės kartu su ugdymo įstaigų partneriais Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų miesto parkas
Pranešimai, paskaitos apie judėjimą, saugią aplinką, mitybos įpročius, higienos įgūdžius Vieną kartą per metus Įstaigos vadovai Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“,

Lazdijų švietimo centras

Dalyvavimas rajoninėse kvadrato ir estafečių varžybose

„Drąsūs stiprūs, vikrūs“

Kiekvienais metais Sporto būrelio vadovas Lazdijų sporto centras,

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

Sveiko maisto rytmečiai (vaišinamės pačių ar tėvelių pagamintais sveiko maisto patiekalais) Kiekvienais metais, vasario mėn. Sveikatos priežiūros specialistas, mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Rytinės judriosios mankštos kieme Kiekvienais metais nuo balandžio mėn. iki mokslo metų pabaigos 7.50 val. Sveikatos priežiūros specialistas, mokytojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Judriosios pertraukos Kiekvieną dieną Sveikatos priežiūros specialistas, mokytojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas Kiekvienais metais, balandžio 7 d. Sveikatos priežiūros specialistas, mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Vasaris- sveikos gyvensenos mėnuo (pagal atskirą planą) Kiekvienais metais Socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

 

Dalyvavimas Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programose Kiekvienais metais Socialinis pedagogas Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“

 

Dailės ir darbelių parodos sveikos gyvensenos temomis Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Lankstinukų, plakatų kūrimas sveikos gyvensenos tema Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Dalyvavimas akcijoje „Gegužė- mėnuo be smurto“ Kiekvienais metais Socialinis pedagogas, psichologas Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“

 

Išvykos, turistiniai žygiai į gamtą Kiekvienais metais Mokytojos Lazdijų apylinkės
Akcija „Susipažinkime su vaistažolėmis“ (susipažįstame, renkame ir naudojame) Kiekvienais metais pasaulio pažinimo pamokų, vaikų vasaros poilsio stovyklų metu Socialinis pedagogas,
mokytojos
Lazdijų apylinkės, mokyklos-darželio vaistažolių alpinariumas
Mokyklos-darželio aplinkos tvarkymas Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Organizavimas ir dalyvavimas atliekų rūšiavimo, gamtos saugojimo akcijose. Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Sveikos aplinkos kūrimas– buitinių atliekų panaudojimas. Darbelių iš buitinių atliekų gaminimas ir parodų organizavimas. Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, Lazdijų miesto viešosios bibliotekos vaikų skyrius
Sveikatos ugdymo programa integruojama į ilgalaikius ugdymo planus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas Kiekvienais metais Mokytojos ir auklėtojos Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Fizinio aktyvumo projektas „Gyvenk sveikai ir žaisk linksmai“ Kiekvienais metais Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“

 

„Sveikadienis“ piešinių ir atvirukų paroda sveikos gyvensenos temomis Kiekvienais metais Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Viktorina „Visi vaikučiai žino, kur gyvena vitaminai“ Kiekvienais metais Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“
Žygių dienelės gamtoje, pasivaikščiojimas pėsčiųjų takais Kiekvienais metais Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lazdijų apylinkės
Akcija „Geriame vaistažolių arbatą“ (susipažįstame, renkame ir naudojame) Kiekvieną žiemą vieną kartą per savaitę Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veikla

Mėnuo Renginio pavadinimas
Sausis– įžengimas į sveiką naujų metų pradžią. Mokinių švaros ir asmens higienos patikrinimas“ (priešmokyklinė, I – IV kl.) Pokalbis– diskusija „Burnos higiena“ (priešmokyklinė grupė).

Stendo paruošimas „Kaip išvengti peršalimo ligų?“

Vasaris- sveikatingumo mėnuo Viktorina „Žiūrėk sveikatą jaunatvėje, o garbę senatvėje“ ( I – IV kl.).
Kovas– dvasinės sveikatos mėnuo Pokalbiai  diskusijos: „Kaip išsaugoti gerą regėjimą?“, „Asmens higiena“, (ikimokyklinės gr., priešmokyklinė gr., I – IV kl.)

Stendo paruošimas „Kovo 24 d.- Pasaulinė tuberkuliozės diena“

Balandis– švaros mėnuo Mokinių švaros ir asmens higienos patikrinimas (priešmokyklinės grupės, I – IV kl.)

Pokalbis– diskusija „Kaip teisingai plauti rankas?“ (ikimokyklinės, priešmokyklinės gr.).

Gegužė– judėjimo mėnuo Akcija „Judėjimo sveikatos labui diena“ (ikimokyklinės, priešmokyklinė gr. I – IV kl.)

Pokalbis– diskusija „Judėk ir būsi sveikas“ (I – IV kl.)

Akcija „Pasaulinė nerūkymo diena“ ( IV kl )

Stendo parengimas: „Gegužės 31– oji Pasaulinė nerūkymo diena“

Birželis– pasiruošimo vasaros atostogoms mėnuo Pokalbiai– diskusijos: „Saugiai praleiskime vasaros atostogas“( priešmokyklinės gr., I – IV kl. ),

„Kaip išvengti kirmėlinių susirgimų?“ (I – IV kl.)

Stendo parengimas „Saugokimės erkių įkandimo“

Rugsėjis- sveikos mokyklos mėnuo „Mokinių švaros ir asmens higienos patikrinimas“

Pokalbis – diskusija „Saugus kelias į mokyklą“ (priešmokyklinės grupės)

Akcija, skirta širdies dienai paminėti (mokyklos bendruomenei)

Kuprinių svėrimo akcija.

Spalis– sveiko maisto mėnuo Viktorina „Aš už sveiką mitybą“ (I – IV kl.)

Stendo parengimas „Sveika mityba“.

Lapkritis- mėnuo be žalingų įpročių Pamoka „Pirmoji pagalba“ (IV kl)

Pokalbis– diskusija „Asmens higiena“ (priešmokyklinės grupės)

Stendo paruošimas „Rūkymo žala“

Gruodis– praėjusių metų rezultatų aptarimo mėnuo Akcija „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“

(I –IV kl.)

 

_________________