Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Skelbiame konkursą Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti. 

Konkursą inicijuoja ir organizuoja biudžetinė įstaiga Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, esanti Senamiesčio g. 8, Lazdijai, įm. k. 290607190, http://www.mokykladarzelisvyturelis.lt

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų, pamokų tvarkaraščių rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos-darželio bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagoginę kvalifikaciją;
 2. Turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje; pedagoginio vadybinio darbo patirtis būtų privalumas;
 3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;
 5. Mokėti ne mažiau kaip vieną ES užsienio kalbą. Privalumas – anglų kalba.
 6. Išmanyti mokyklos-darželio veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentai į direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Užpildytą pretendento anketą;
 5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Pateiktuose pretendentų dokumentuose kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) iki 2020 metų vasario 17 dienos įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar tikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Informacija apie konkursą skelbiama Lazdijų rajono savivaldybės puslapyje https://www.lazdijai.lt/lit/-konkursai-i-laisvas-pareigas/12249, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ svetainėje http://mokykladarzelisvyturelis.lt/, Užimtumo tarnybos puslapyje https://uzt.lt/ .

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 318 51492 arba 8 672 22719.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.