Pailgintos dienos grupės

 

PATVIRTINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25  d.
įsakymu Nr. VYTV1-117

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS IR 1 KLASĖS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJOS LAIMOS KELMELIENĖS DARBO GRAFIKAS

Darbo diena Darbo laikas (val.)
Pirmadienis 12.00-15.00
Antradienis 12.00-15.00
Trečiadienis 12.00-15.00
Ketvirtadienis 12.00-15.00
Penktadienis 12.00-15.00

1 KLASĖS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJOS GINTARĖS RAŠKAUSKIENĖS DARBO GRAFIKAS

Darbo diena Darbo laikas (val.)
Pirmadienis 11.00-17.00
Antradienis 11.00-17.00
Trečiadienis 11.00-17.00
Ketvirtadienis 11.00-17.00
Penktadienis 11.00-17.00

2 – 3 KLASĖS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJOS DIANOS PUPININKIENĖS DARBO GRAFIKAS

 Darbo diena Darbo laikas (val.)
Pirmadienis 13.00-16.00
Antradienis 13.00-16.00
Trečiadienis 13.00-16.00
Ketvirtadienis 13.00-16.00
Penktadienis 13.00-16.00

3-4 KLASĖS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJOS  JŪRATĖS NORKEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS

 Darbo diena Darbo laikas (val.)
Pirmadienis 13.00-17.15
Antradienis 13.00-17.15
Trečiadienis 12.00-17.15
Ketvirtadienis 13.00-17.15
Penktadienis 12.00-16.30

 

 

 

Lazdijų mokyklos- darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2015 m. birželio 8 d.

įsakymu Nr.V1-35

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ DARBO TVARKOS APRAŠAS

L BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka nustato pailgintos dienos grupių veiklos tikslus, sudarymo principus, reikalavimus pailgintos dienos grupių auklėtojams, veiklos organizavimo ypatumus.
 2. Pailgintos dienos grupės skirtos padėti 1- 4 klasių mokiniams įgyti kokybišką pradinį išsilavinimą, kryptingai skatinti mokinių gebėjimą nuolat mokytis bei sudaryti sąlygas mokinių produktyviam laisvalaikio užimtumui.
 3. Pailgintos dienos grupių veiklos programos kūrimas grindžiamas mokyklos -darželio bendruomenės numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu bei demokratinėmis nuostatomis.
 4. Pailgintos dienos grupės sudaromos iš 1 – 4 klasės mokinių, kurių tėvai pateikė raštišką prašymą. Grupėje didžiausias vaikų skaičius 24, o mažiausias – 10.
 5. Prašymai registruojami Prašymų registre. Mokinių priėmimas į pailgintos dienos grupes įforminamas direktoriaus įsakymu.
 6. Pirmumo teisę lankyti pailgintos dienos grupes turi:

6.1. socialiai remtinų, rizikos grupės šeimų vaikai, važinėjantys į mokyklą autobusu;

6.2. našlaičiai ir netekę tėvų globos;

6.3. turintys socializacijos problemų.

 1. Pailgintos dienos grupės sudaromos nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 1 d.
 2. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
 3. Grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi grupės auklėtojo pareigybės aprašu ir mokyklos-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
 4. Grupės veikla organizuojama pagal grupės auklėtojo paruoštą ir mokyklos direktoriaus patvirtintą planą laikantis HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr.V-773.
 5. Ugdomoji veikla prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi birželio 3 d.
 6. Pailgintos dienos grupės auklėtojas parengia darbo su pailgintos dienos grupe veiklos programą iki rugsėjo 10 dienos.
 7. Ugdomoji veikla fiksuojama pailgintos dienos grupės veiklos dienyne.
 8. Pailgintos dienos grupės auklėtojas per savaitę dirba:

13.1. 1 klasių – 30 valandų;

13.2. 2-4 klasių – 22,5 valandų.

 1. Pailgintos dienos grupės darbo laikas:

1 a, b klasės

Savaitės diena Darbo laikas Valandų skaičius
Pirmadienis 11.10-17.10 6 val.
Antradienis 11.10-17.10 6 val.
Trečiadienis 11.10-17.10 6 val.
Ketvirtadienis 11.10-17.10 6 val.
Penktadienis 11.10-17.10 6 val.
IŠ VISO: 30 val.

 

2 , 3 klasės

Savaitės diena Darbo laikas Valandų skaičius
Pirmadienis 12.30-17.00 4,5 val.
Antradienis 12.30-17.00 4,5 val.
Trečiadienis 12.30-17.00 4,5 val.
Ketvirtadienis 12.30-17.00 4,5 val.
Penktadienis 11.30-16.00 4,5 val.
IŠ VISO: 22,5 val.

 

4a, b klasės

Savaitės diena Darbo  laikas Valandų skaičius
Pirmadienis 12.30-17.00 4,5
Antradienis 12.30-17.00 4,5
Trečiadienis 12.30-17.00 4,5
Ketvirtadienis 12.30-17.00 4,5
Penktadienis 11.30-16.00 4,5
IŠ VISO: 22,5 val.

 

 1. Pailgintos dienos grupės veiklos planas:
Veiklos sritys Skiriamas laikas per savaitę
1a,1b klasės 2,3 klasės 4a, b klasės
Namų darbų ruoša 2 val. 2 val.
Komunikacinė veikla  

Pagal veiklos programą

 

Pagal veiklos programą

 

Pagal veiklos programą

Meninė veikla
Pažintinė veikla
Kūno kultūra ir sveikata
Darbo veikla (žaidimai ir kt.)

 

 1. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis yra neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymosi tikslai ir grupės vaikų interesai.
 2. Pailgintos dienos grupės rekomenduojami veiklos etapai:

1 a, b klasės

Laikas Veikla
11.10-11.50 Laisvalaikis kieme, klasėje (priklausomai nuo oro sąlygų).
12.30-12. 45 Pietūs.
12.45-14. 00 Laisvalaikio užsiėmimai.
14.00 -16.30 Komunikacinė, meninė ir kita veikla.
16.30-17.10 Savitvarka ir išėjimas į namus.

 

2, 3 klasės

Laikas Veikla
12.30-13.45 Laisvalaikio užsiėmimai
13.00-13.10 Pietūs.
13.45-15.30 Komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.
15.30-16.30 Meninė veikla, kūno kultūra ir sveikata.
16.30-17.00 Savitvarka ir išėjimas į namus.

 

4a, b klasės

Laikas Veikla
12.30 -13.05 Laisvalaikio užsiėmimai
13.15-13.30 Pietūs
13.45-15.30 Pamokų ruoša 4 klasių mokiniams
15.30-16.30 Meninė, komunikacinė, pažintinė veikla
16.30-17.00 Savitvarka ir išėjimas į namus

III. FINANSAVIMAS

 1. Auklėtojo atlyginimas mokamas iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, ugdymo priemonės perkamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų arba kitų lėšų.
 2. Už grupės lankymą iš tėvų renkamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestis.

 

 

PRITARTA

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis”

Mokytojų metodinės grupės

2015 m. birželio 8 d. posėdyje

(protokolo Nr. SP3-3)